Om

Vi som sitter i styrelsen 2021 är:
Alida Johansson
Eva Viberg
Carina Landin
Gun Sundkvist
Margareta Petrusson

Men vi behöver bli fler! Vill Du vara med är det bara att kontakta någon av oss eller maila till: ragundakonst@gmail.com

Ragundadalens Konstförening grundades 1983 och syftet är att inom Ragunda kommun väcka, underhålla och bredda intresset för konst foto, konsthantverk och övriga konstrelaterade områden.

Målet är att skapa och delta i aktiviteter utifrån medlemmarnas önskemål. Det kan exempelvis vara utställningar, studiecirklar och gemensamma konstresor.

Stadgar Ragundadalens konstförening

§ 1 Konstföreningens namn Föreningens namn är Ragundadalens Konstförening, grundad 1983-03-27. Dessa stadgar är reviderade och antagna vid årsmötet 2017-03-22.

§ 2 Konstföreningens syfte och verksamhet Föreningens verksamhetsår skall vara lika med kalenderår. Föreningen har till uppgift att inom Ragunda kommun väcka, underhålla och utbreda intresset för konst, foto, konsthantverk och övriga konstrelaterade områden.

§ 3 Medlemmar och medlemsavgift Föreningen består av årsmedlemmar. Medlemsavgiften, för nästkommande verksamhetsår, fastställs vid årsmötet. Medlemen som erlagt stadgad årsavgift är berättigad att delta i föreningens årliga medlemslotteri.

§ 4 Riksförbund Föreningen skall tillhöra riksförbundet Sveriges Konstföreningar

§ 5 Styrelsen Föreningens angelägenheter handhas av en styrelse om minst fem (5) ledamöter valda av årsmötet. Ordförande utses av årsmötet och väljs för ett år. Övriga ledamöter väljs för en tid av ett år. Styrelsen utser inom sig vice ordförande, sekreterare, kassör samt firmatecknare. Avgår vald styrelseledamot före mandattidens utgång inträder suppleant i ledamotens ställe, i den ordning som protokoll från årsmötet anger. Styrelsen är beslutsmässig då ordförande eller vice ordförande och en majoritet av styrelsen är närvarande. Vid lika röstetal gäller den mening som biträds av ordförande. Om ordförande inte är närvarande, gäller den mening som biträds av vice ordförande. Styrelsen äger rätt att för speciella tillfällen, till sig adjungera en eller flera ledamöter. Styrelsen sammanträder minst en gång om året, på kallelse av ordförande eller då minst tre ledamöter så påfordrar. Dessutom åligger det styrelsen: Att under gemensamt ansvar förvalta föreningens tillgångar och ekonomi. Att bereda de ärenden som hänskjutits till styrelsen.

§ 6 Protokoll Vid föreningens styrelsemöten skall protokoll föras.

§ 7 Revision För granskning av styrelsens förvaltning utses årligen på ursmötet två (2) revisorer samt en (1) suppleant. Erforderliga handlingar skall vara revisorerna tillhanda senast två veckor före årsmötet. Skriftlig revisionsberättelse skall avges, i vilken ansvarsfrihet tillstyrkes eller avstyrkes.

§ 8 Valberedning För att förbereda val av styrelseledamöter, ersättare och revisorer väljer årsmötet en valberedning bestående av 2-3 ledamöter.

§ 9 Möten Kallelse skall ske genom personligt meddelande tio dagar före föreningsmöte. Föreningens årsmöte skall hållas före mars månads utgång. Extra årsmöte kan utlysas om styrelsen så anser erforderligt eller minst en tiondel av föreningens medlemmar med uppgivande skäl gör en skriftlig framställan till styrelsen. Extra årsmöte får inte besluta i annat ärende än vad som varit angivet i kallelse till mötet.

§ 10 Årsmöte Vid årsmötet skall förekomma:

1. Godkännande av dagordning

2. Val av ordförande och sekreterare för mötet.

3. Val av justerare att jämte ordförande justera protokollet, samt tillika vara rösträknare.

4. Fråga om mötet är stadgeenligt utlyst.

5. Styrelsens årsberättelse.

6. Revisorernas berättelse.

7. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen.

8. Fastställande av verksamhetsplan och budget för det kommande året.

9. Fastställande av årsavgift för nästkommande år.

10. Val av: Ordförande och övriga ledamöter i styrelsen Inköpsgrupp Revisorer Revisorssuppleant

11. Tillsättande av valberedning, 2-3 ledamöter, varav en utses som sammankallande.

12. Övriga ärenden.

§ 11 Inköp och utlottning av konst Årsmötet utser en inköpsgrupp bestående av tre medlemmar, som svarar för inköp av konstrelaterade vinster till medlemslotteriet. Utlottning sker en gång per år i anslutning till årsmötet. Om årsmötet misslyckas med att tillsätta en inköpsgrupp får styrelsen mandat att köpa in konst till kommande medlemslotteri.

§ 12 Ekonomi Förslag till budget på årsbasis tas fram av styrelsen. Förslaget presenteras på årsmötet för godkännande.

§ 13 Stadgeändringar Förslag till ändringar av dessa stadgar kan endast ske genom skriftlig hänvändelse till styrelsen en månad före årsmötet. Efter styrelsens handläggning upptas ärendet på årsmötet. För beslut om ändring erfordras att 2/3 av årsmötet biträder beslutet.

§ 14 Upplösning Upplösning av föreningen kan endast beslutas av två på varandra följande sammanträden, var av ett är årsmöte. För beslut erfordras att 2/3 av de vid sammanträdet närvarande biträder beslutet. Föreningens tillgångar skall vid föreningens upplösning användas för konstnärliga ändamål i Ragunda kommun.